કૃષિ

View All

ટેક્નોલોજી

View All

પશુપાલન​

View All

બાગાયત​

View All
View All Categories

Most Viewed Videos

View All

ન્યુટ્રીસીરીયલ યોજના : બાજરાની ખેતી માટે સરકારી યોજના

બાજરાની ખેતી માટે વિવિધ યોજનાઓ : ન્યુટ્રીસીરીયલ યોજના અંતર્ગત​ કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપ​વામાં આવતી સહાયની જાણકારી

₹ 100 / Month

Bronze Pack

₹ 10 / Month

demo

₹ 111 / Month

noraml

₹ 600 / Month

Vegetable Crop Pack

₹ 600 / Month

Vegetable Crop Pack
Duration 1 Month 2 Month 1 Month 4 Month 4 Month
No Of Videos 5 2 1 4 4